ระบบฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและ
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ plan@ku.th
รายงานผลเบื้องต้นผ่านระบบ รายงานผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะหางานทำของบัณฑิต ข้อมูลประกันคุณภาพ มก.
Workplace