ระบบฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและ
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ plan@ku.th