หน้าแรก การบันทึกข้อมูล
(สำหรับบัณฑิต)
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
(สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ)
รายงานผล
การสำรวจข้อมูล
ระบบจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบดาวน์โหลด
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
(รุ่นปีที่ผ่านมา)
 
 
ก. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและการหางานทำของบัณฑิต
 
ข. ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
 
ค. ตารางแสดงความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อตนเอง